Loading...

Poziv za dostavu informacija za aktere kulturne scene Budve

Petrovac

NVU Društvo za kulturni razvoj „Bauo“ iz Petrovca na Moru, u partnerstvu sa Centrom za proučavanje i zaštitu kulturnog nasljeđa Crne Gore iz Budve, tokom 2023. i 2024. godine implementira projekat „Znanje je COOLtura! Povećanje stručnih kompetencija mladih u kulturi“, podržan u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD 2). ReLOaD2 finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP u partnerstvu sa četrnaest lokalnih samouprava u Crnoj Gori, među kojima su Budva, Kotor i Herceg Novi, čineći klaster „Coastal Mates“.

Opšti cilj projekta odnosi se na povećanje stepena zapošljivosti mladih u sektoru kulture, a podrazumijeva osnaživanje mladih kako za posao kod poslodavca, tako i da pokrenu sopstvene biznise kroz samozapošljavanje. Specifični cilj projekta podrazumijeva unaprjeđenje stručnih kompetencija neophodnih za povećanje zapošljivosti mladih u sektoru kulture. Realizacijom ovog projekta će budvanska, kotorska i hercegnovska omladina zainteresovana za kulturu (ili već aktivna u njoj kao mladi profesionalci) biti osnažena kompetencijama za uvećanje zapošljivosti u kulturi, ali i šire od toga, čime će lakše i brže pronaći poslodavca i donatora koji su im potrebni za realizaciju svojih ideja.

Kako bi se projekat uspješno implementirao, neophodno je da se realizuje jedna od ključnih projektnih aktivnosti – izrada analize (publikacije) o potencijalima za angažovanje mladih na tržištu rada iz oblasti kulture. Ova publikacija imaće dvojaku funkciju – da objedini osnovne podatke o kulturnoj sceni Budve i da prikaže spektar potencijalnih poslodavaca za sve zainteresovane za ovu široku oblast i njoj srodne djelatnosti.

Predmet ove analize na kojoj radimo jesu pravna lica, registrovana na teritoriji opštine Budva ili na teritoriji drugih lokalnih samouprava koja posluju u Budvi (npr. imaju svoju kancelariju/filijalu), koja su aktivna u obavljaju djelatnosti (nezavisno do toga da li komercijalno ili nekomercijalno), koja se u cjelosti ili djelimično bave poslovima u domenu KULTURE (npr. očuvanje i prezentacija nasljeđa, kulturno-umjetničko stvaralaštvo, ameterizam, kulturne i kreativne industrije i sl.), odnosno sa kulturom povezanim, bliskim djelatnostima, poput edukacije, nauke, komunikacija, medija, turizma itd.

Pravna lica koja će biti obuhvaćena analizom mogu biti dio javnog (npr. organi državne uprave, javne ustanove kulture itd.), privatnog (npr. DOO, AD itd.), civilnog sektora (npr. NVU, fondacije itd.), ali i preduzetnici, start-up-ovi, inicijative građana koje već neko vrijeme postoje i aktivno djeluju.

S tim u vezi, Društvo za kulturni razvoj „Bauo“ poziva sve aktere kulturne scene na teritoriji opštine Budva da, ukoliko već nijesu obuhvaćeni ovom analizomm, na e-mail adresu drustvobauo@gmail.com dostave osnovne podatke o sebi i svom radu:

-        zvaničan naziv;

-        godina osnivanja;

-        adresa;

-        e-mail kontakt;

-        ime i prezime odgovornog lica (direktor, predsjednik itd.);

-        djelatnost (nekoliko rečenica – prema Statutu ili opisno), i

-        logo.

Formular u kojem se podaci unose i dostavljaju.

Rok za dostavu informacija je srijeda, 12. jun 2024. godine.

Svi koji budu poslali podatke, a ispunjavaju gorenavedene kriterijume, biće zastupljeni u analizi i publikaciji i svi će, po objavi iste (krajem juna), dobiti na poklon primjerak.

Za eventualne dodatne informacije stojimo na raspolaganju i unaprijed zahvaljujemo na saradnji.

Izvor: Društvo za kulturni razvoj "Bauo" I Association for Cultural Development "Bauo"

{{komentar.osoba}} :

{{komentar.tekst}}