Loading...

Javni konkurs za otkup likovnih djela i muzejskih predmeta iz oblasti savremene umjetnosti

Muzej savremene umjetnosti

Na osnovu člana 84 Zakona o kulturi (“Sl.list Crne Gore", br. 049/08, 016/11, 040/11, 038/12), čl. 2, 3 i 15 Zakona o muzejskoj djelatnosti (“Sl. list Crne Gore", br. 049/10, 040/11), člana 5 stav 1 tačka 1 Odluke o organizovanju Javne ustanove Muzej savremene umjetnosti Crne Gore (“Sl. list Crne Gore", br. 37/23) i člana 7 stav 1 tačka 1 Statuta Javne ustanove Muzej savremene umjetnosti Crne Gore br. 03-078/23-91 od 23. 6. 2023. godine, direktor raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

ZA OTKUP LIKOVNIH DJELA I MUZEJSKIH PREDMETA

 IZ OBLASTI SAVREMENE UMJETNOSTI

za 2023. godinu

 

Predmet javnog konkursa je sakupljanje muzejskog materijala, putem otkupa likovnih djela i muzejskih predmeta iz oblasti savremene umjetnosti, od značaja za proučavanje, valorizovanje i prezentovanje savremene umjetnosti na prostoru Crne Gore, regiona i šire.

Prijave se podnose online na email: konkurs@msucg.me sa naznakom: „Prijava na Javni konkurs za otkup likovnih djela i muzejskih predmeta iz oblasti savremene umjetnosti”, putem pošte ili na arhivu Muzeja savremene umjetnosti Crne Gore, na adresu Kruševac bb, Podgorica.

U razmatranju ponuđenih radova, prednost će imati rad koji ispunjava jedan od sljedećih uslova:

  • da je izlagan na važnoj izložbi;
  • da ima referentnu nagradu;
  • da ima važne recenzije;
  • da je riječ o autoru koji ima međunarodnu reputaciju.

Za navedene uslove neophodno je priložiti relevantnu dokumentaciju.

Učesnik/ca Javnog konkursa koji Muzeju savremene umjetnosti Crne Gore nudi više predmeta, dužan je da za svaki predmet podnese posebnu prijavu, osim u slučajevima kada više predmeta po njegovom/njenom mišljenju čine jednu cjelinu.

Uz prijavu je potrebno dostaviti:

- formular,

- ovjerenu izjavu o vlasništvu,

- reprodukciju djela (u kvalitetnoj rezoluciji) snimljenog sa lica i naličja,

- za skulpturu, objekat i instalaciju dostaviti najmane tri fotografije koje na adekvatan način predstavljaju rad u prostoru

- rad iz audio-vizuelnih medija treba da bude dostupan na nekom od audio-video servisa (youtube, vimeo, opciono dostaviti kod ako je neophodan),

- dokumentaciju koja potvrđuje važne reference.

Obrazac prijave za Javni konkurs možete preuzeti ovdje.

Prijave na Javni konkurs mogu se podnositi do 19. oktobra 2023. godine.

Ponude koje nijesu u skladu sa propozicijama Javnog konkursa, koje su                     neblagovremene i nepotpune, Komisije za otkup muzejskog materijala neće                razmatrati

Muzej savremene umjetnosti Crne Gore će do 31.  oktobra 2023. godine, učesnicima Javnog konkursa dostaviti obavještenje o rezultatima konkursa.

 

DIREKTOR

dr Vladislav Šćepanović

 

Izvor: JU "Muzej savremene umjetnosti"

{{komentar.osoba}} :

{{komentar.tekst}}