Loading...

Međunarodni javni anonimni konkurs za oblikovanje idejnog rješenja vizuelnog identiteta JU Muzej savremene umjetnosti Crne Gore

Muzej savremene umjetnosti

Muzej savremene umjetnosti Crne Gore raspisuje Međunarodni javni anonimni konkurs za oblikovanje idejnog rješenja vizuelnog identiteta JU Muzej savremene umjetnosti Crne Gore. 

Sadržaj

 1. Predmet konkursa
 2. Opšti uslovi
 3. Sadržaj konkursnog elaborata
 4. Način prijavljivanja i rokovi
 5. Ocjenjivanje i nagrade
 6. Završne odredbe

 

 1. Predmet konkursa

Predmet konkursa je dizajn vizuelnog identiteta i knjige grafičkih standarda za JU Muzej savremene umjetnosti Crne Gore.

 • Raspisivač

JU Muzej savremene umjetnosti Crne Gore (u daljem tekstu MSUCG), park Kruševac,  81000 Podgorica, Crna Gora.

 • Djelatnost i misija

Osnovna djelatnost MSUCG je da čuva, štiti i prezentuje umjetnička djela nastala od pedesetih godina XX vijeka do danas. Misija MSUCG je da popularizuje savremenu umjetnost u Crnoj Gori, edukuje publiku, promoviše savremene internacionalne umjetničke tokove, radi na sistematizaciji i promociji savremene crnogorske umjetničke scene u zemlji i inostranstvu.

 • Cilj konkursa

Cilj konkursa je izbor idejnog rješenja vizuelnog identiteta (znak i/ili logotip) MSUCG koji će obezbijediti novi imidž u javnosti kao i dobijanje jedinstvenog prepoznatljivog vizuelnog identiteta definisanog knjigom grafičkih standarda.

 

 1. Opšti uslovi  
 • Formalne odlike konkursa

Konkurs je javan, dvostepeni.  Prvi stepen je anoniman, a drugi (ukoliko ga bude) može biti i neanoniman.

 • Pravo učešća

Pravo učešća na konkursu imaju sva pravna i fizička lica sa i van teritorije Crne Gore. Na konkursu mogu učestvovati svi zainteresovani međunarodni stručnjaci i šira javnost, individualno ili u grupi. Ukoliko rad prijavi grupa, treba da imenuje jednog člana kao predstavnika. Jedan autor ili grupa može da prijavi više radova, koji trebaju biti predati kao zasebni konkursni elaborati.

 • Sukob interesa

Na konkurs se ne mogu prijaviti osobe koje su u sukobu interesa tj. koje učestvuju u sprovođenju konkursa: osobe ovlašćene za obradu prijave, članovi Stručnog žirija, kao ni osobe koje su u srodstvu ili su sa njima u bračnoj ili vanbračnoj zajednici. Svaki prijavljeni autor/ka ili grupa mora potpisati izjavu koja se nalazi u prilogu konkursne dokumentacije (prilog C1), kojom garantuje da nije u sukobu interesa.

 • Lični podaci

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka i ličnosti[1], MSUCG će obrađivati lične podatke prijavljenih isključivo u cilju sprovođenja postupka i sklapanja ugovora sa nagrađenim autorima, kao i za potrebe komunikacije sa prijavljenim autorima o rezultatu konkursa.

Ukoliko prijavljeni rad ne sadrži podatke o autoru, on se isključuje iz daljeg postupka.

Lične podatke će obrađivati isključivo osobe ovlašćene za obradu prijave na konkurs, koje će raditi potpuno odvojeno od stručne komisije za vrednovanje rada.

Imena i prezimena autora nagrađenih rješenja biće javno objavljena.

 

 1. Sadržaj konkursnog elaborata

Konkursni elaborat mora da sadrži sve elemente Knjige grafičkih standarda naznačene u grupi A i minimum tri primjene iz grupe B, kao i neophodne priloge (C).

Knjiga grafičkih standarda formata A4 (horizontalna orijentacija) sadrži:

 

A / OBAVEZNI ELEMENTI

 1. Znak i/ili logotip

1.1.         sa tri varijante ispisa:

na crnogorskom jeziku na oba pisma (latinica i ćirilica) i engleskom jeziku

– Muzej savremene umjetnosti Crne Gore

– Музеј савремене умјетности Црне Горе

– Museum of Contemporary Art of Montenegro

1.2.         sa tri varijante akronima:

– MSUCG

– MСУЦГ

– MCAM

 • zasebne i kombinovane varijante ispisa i akronima
 • varijanta primarnog znaka sa nazivom galerije:
 • Dvorac Petrovića
 • Perjanički dom
 • Botanička bašta
 • Galerija Centar
 1. Primarni znak i/ili logotip treba da bude CRNO-BIJELI / pozitiv, negativ, poluton u svim varijantama ispisa koji su označeni pod tačkom 1
 2. Varijante sekundarne primjene orijentacije znaka i/ili logotipa u koloru
 3. Tekstualno obrazloženje ponuđenog rješenja (do 500 riječi)
 4. Dozvoljeno umanjenje znaka i definisana zona izolacije
 5. Definisana kolor paleta (CMYK, RGB, PANTONE) / kolorno rješenje primjeniti na crnoj i bijeloj podlozi.
 6. Definisana tipografija[2] (print/web)
 7. Konstrukcija znaka

B /  PRIMJENE

 1. Pečat[3] i štambilj[4]
 2. Vizit karta (crnogorski i engleski jezik)
 3. Poslovno pismo / memorandum A4 formata (crnogorski i engleski jezik)
 4. Koverta / format C4, C5, C6 i DL
 5. ID kartica
 6. Ulaznice
 7. Prostorno obilježavanje / info tabla
 8. Prostorno obilježavanje / set piktograma[5]
 9. Primjenu znaka na vozilima (automobil i kombi)
 10. Promotivni ceger
 11. Primjena znaka na majicama i uniformama
 12. Fascikla
 13. Notes A5
 14. Tipski liflet (A5, A4 trifold)
 15. Tipski katalog (vertikalni i kvadratni format)
 16. Tipski plakat (vertikalni B2 i A3 format; horizontalni 4:3 za velike formate)
 17. Primjena znaka i definisanih standarda za web sajt
 18. Primjena znaka i definisanih standarda za društvene mreže
 19. Primjena po sopsvenom izboru[6]

 

C / PRILOZI

 1. izjava o sukobu interesa[7]
 2. izjava o autorstvu[8]
 3. podaci o autoru ili autorskom timu[9]

 

– Konkursni elaborat treba biti dostavljen na A4 formatu (horizontalna orijentacija), označen šifrom u gornjem desnom uglu. Autor/autorka/autori sami osmišljavaju šifru od 3 slova i 5 cifara (npr. S1m3N409). Šifra treba da bude osmišljena tako da ni u kom slučaju ne narušava anonimnost autora/autorki.

 

– Elaborat se dostavlja elektronskom poštom, kao objedinjeni PDF fajl, ne veći od 10MB, format A4, horizonatalna orijentacija.

 

 1. Način prijavljivanja i rokovi

 

 • Način prijavljivanja

 

Radove slati elektronskom poštom, u dva odvojena imejla na adresu:

konkurs@msucg.me

 

imejl 1:

subject: šifra_Konkursni elaborat_MSUCG

attachment:

šifra_Elaborat MSUCG.pdf (max 10MB)

 

imejl 2:

subject: šifra_izjave i podaci_MSUCG

attachment:

prilog1_šifra_izjava sukob interesa_MSUCG.pdf

prilog2_šifra_izjava autorstvo_MSUCG.pdf

prilog3_šifra_podaci o autoru_MSUCG.pdf

 

napomena: prijavu obavezno slati u dva odvojena imejla, a fajlove obavezno imenovati kako je naznačeno iznad.

 

 • Rokovi

Konkurs je objavljen dana 13.09. 2023. godine na sajtu www.msucg.me

Rok za predaju radova je 22.10.2023. godine do 15:00 sati.

Obajva rezultata prve faze konkursa najkasnije do 11.11.2023. godine.

Objava finalnih rezultata najkasnije do 11.12.2023. godine.


 1. Ocjenjivanje i nagrade
 • Komisija

 Odabir pristiglih idejnih rješenja izvršiće međunarodna stručna Komisija u sastavu:

 1. mr Ana Matić, predsjednica Komisije
 2. mr Boštjan Kenda, član
 3. mr Rastko Ćirić, član
 4. dr. um Vladislav Šćepanović, član – direktor MSUCG
 5. dr. um Zdravko Delibašić, član – predsjednik Savjeta MSUCG

Osoba ovlašćena za obradu prijava:

Nikoleta Mudreša, sektetarka MSUCG

 • Kriterijumi za vrednovanje
 1. Umjetnički kvalitet – od 0 do 25 bodova;
 2. Jasnoća i razumljivost komunikacije – od 0 do 25 bodova;
 3. Originalnost – od 0 do 25 bodova;
 4. Primjenjljivost – od 0 do 25 bodova.
 • Nagrade

Nagradni fond iznosi 15.000,00 eura sa uračunatim porezima tj. otkup će biti isplaćen u bruto iznosu[10]

 1. nagrada: otkup 10.000,00 eura (bruto iznos)
 2. nagrada: otkup 3.000,00 eura (bruto iznos)
 3. nagrada: otkup 2.000,00 eura (bruto iznos)  

– Komisija zadržava pravo, ukoliko nijedno od priloženih rješenja ne bude u potpunosti zadovoljilo tražene kriterijume, da sprovede formu drugostepenog konkursa, napravi uži izbor i putem elektronske pošte pozove selektirane autore da u roku od 5 radnih dana dopune konkursni elaborat. Šifre njihovih radova biće objavljene i na sajtu MSUCG.

– Komisija takođe zadržava pravo da prije finalne odluke eventualno obavi konsultacije sa autorima rješenja koje je procijenila da mogu biti usvojena.

– Komisija zadržava pravo da ne izabere ni jedno od dostavljenih konkursnih rješenja.

– Nagrađeni radovi i podaci o nagrađenim autorima (imena i prezimena) javno se objavljuju.

 

 • Uslovi za isplatu nagrada

Autori nagrađenih rješenja dužni su da u roku od 30 dana od dana donošenja odluke dostave kompletiranu knjigu grafičkih standarda koja je specificirana pod tačkom 3. ovog konkursa, a koja je usaglašena sa zahtjevima Komisije.

Knjigu grafičkih standarda dostaviti u štampanom i elektronskom obliku (PDF u rezoluciji za štampu). Ona osim svih elemenata iz grupe A, treba da sadrži i sve elemente iz grupe B, nakon čega će biti potpisan ugovor i izvršena isplata nagrada.

U dogovoru sa naručiocem, autor prvonagrađenog rješenja dužan je da pojedine stavke iz knjige standarda dostavi i u otvorenom vektorskom fajlu.

 

 • Autorska prava

Raspisivač Konkursa, nakon donošenja odluke Komisije, isplatom nagrade od autora nagrađenog rada otkupljuje sva autorska imovinska prava isključivo, bez vremenskog i teritorijalnog ograničenja.

MSUCG može koristi prava iz prethodne stavke za cjelokupno djelo ili samo za njegov dio.

Isplatom nagrada, radovi koji osvoje prvo, drugo i treće mjesto postaju vlasništvo JU Muzej savremene umjetnosti Crne Gore.

Nakon uplate nagrade koja ugovorom definiše prijenos svih materijalnih autorskih prava na MSUCG, autor nagrađenog likovnog rješenja u potpunosti se trajno odriče bilo kakvog dodatnog zahtjeva za isplatom. U skladu sa uslovima konkursa, otkupljeno likovno rješenje ima znakove autorskog prava prema odredbama zakona kojim se uređuju autorsko i srodna prava. Autor otkupljenog likovnog rješenja zadržava sva moralna autorska prava na autorskom djelu, a na MSUCG prenosi sva svoja materijalna autorska prava za cijelo vrijeme trajanja autorskog prava i to pravo na neograničeno korištenje djela u fizičkom obliku, u netjelesnom obliku, u izmijenjenom obliku, te pravo na neograničeno korištenje primjeraka autorskog djela.

MSUCG ima pravo daljeg prijenosa prava, bez dopuštenja autora.

 

 1. Završne odredbe
 • Odluke Komisije u postupku nadmetanja su konačne.
 • Prije početka rada stručne Komisje i otvaranja i vrednovanja konkursnih rješenja osobe ovlašćene za obradu prijave na konkurs će odmah isključiti iz razmatranja svako rješenje koje:

- je pristiglo nakon roka određenog za završetak Konkursa i/ili

- se ne pridržava pravila konkursa o načinu prijavljivanja (tačka 4.1) i/ili

- se ne pridržava pravila konkursa o povjerljivosti podataka o autoru.

 • Za eventualne sporove nadležan je sud u Podgorici.

 

Za sva dodatna pojašnjenja, u toku trajanja Konkursa, potencijalni podnosioci prijava mogu se informisati na mail: e-mail: konkurs@msucg.me;  tel: +382 69144755.

 

Izvor: JU Muzej savremene umjetnosti Crne Gore

 

[1] Zakon o zaštiti podataka i ličnosti objavljen u "Službenom listu CG", br.​​ 79/2008,​​ 70/2009,​​ 44/2012​​ i​​ 22/2017.

[2] Font koji se koristi za primarne i sekundarne ispise treba biti ili slobodan za upotrebu ili sa kupljenom licencom. Ovo je posebno važno za nagrađene autore, jer će pravo na upotrebu tipografije biti dio ugovora za koji će biti neophodno dostaviti dokaz. Ukoliko je neki od ispisa autorsko pismo (npr. akronim), to treba naglasiti u izjavi o autorstvu i obrazloženju (prilog 2).

[3] Pečat (prečnika 30mm) sadrži znak i/ili logotip, i puni ispis – Muzej savremene umjetnosti Crne Gore, Podgorica

[4] Štambilj (dimenzije 47x18mm) sadrži znak i/ili logotip, ispis - Br._______, Podgorica, ___.___.20___.g.

[5] Izbor tema po sopstvenom nahođenju  (primjer: informacije, garderoba, muzejska prodavnica, kafeterija, službene prostorije, depo, toaleti, izložba u pripremi…)

[6] Ukoliko smatraju bitinim, autori/ke mogu dodatno predložiti neku od primjena po sopstvenom izboru, a koja nije dio sadržaja koji je predložio MSUCG

[7] Potpisana izjava da ne postoji sukob interesa treba da sadrži sljedeći tekst:

Na osnovu tačke 2.3. i tačke 3. Međunarodnog javnog anonimnog konkursa za oblikovanje idejnog rješenja vizuelnog identiteta JU Muzej savremene umjetnosti Crne Gore, a vezano za prilog C/1, ja - Ime Prezime, autor rada pod šifrom XXXXXXXX, izjavljujem da ne postoji sukob interesa, tačnije da nisam u srodstvu ili bračnoj/vanbračnoj zajednici za članovima Stručnog žirija i osobom ovlašćenom za obradu prijave. . (Grad, datum, elektronski potpis)

[8] Potpisana izjava o autorstvu treba da sadrži sljedeći tekst:

Na osnovu tačke 3. Međunarodnog javnog anonimnog konkursa za oblikovanje idejnog rješenja vizuelnog identiteta JU Muzej savremene umjetnosti Crne Gore, a vezano za prilog C/2, ja - Ime Prezime, autor rada pod šifrom XXXXXXXX, izjavljujem da je prijavljeni rad rezultat sopstvenog istraživačkog i kreativnog rada, da nije prethodno objavljen, da nisam kršio/la autorska prava i bez dozvole koristio/la intelektualnu svojinu drugih lica. (Grad, datum, elektronski potpis)

[9] ime i prezime autora/ki, odnosno predstavnika/ce autorskog tima; JMBG broj, adresa stnovanja, adresa elektronske pošte i broj kontakt telefona autora/ke, odnosno predstavnika/ce autorskog tima; broj žiro-računa autora/ke, odnosno predstavnika/ce autorskog tima (za autore iz inostranstva SWIFT i EBAN), na koji će biti izvršena isplata.

 

[10] U zavisnosti od statusa autora (zaposlen/nezaposlen), kao i od države stanovanja, iznosi otkupa nagrada biće umanjeni za pripadajuće poreze, doprinose i bankovne transfere, a prema Zakonu o porezu na dohodak fizičkih lica ("Sl. list RCG", br. 65/2001, 12/2002 - ispr., 37/2004, 29/2005 - dr. zakon, 78/2006 i 4/2007 - ispr. i "Sl. list CG", br. 86/2009, 40/2011 - dr. zakon, 14/2012, 6/2013, 62/2013, 60/2014, 79/2015, 83/2016 i 67/2019)

 

{{komentar.osoba}} :

{{komentar.tekst}}