Loading...

Koncert Petra Dobričanina u Baru

Dvorac kralja Nikole

U četvrtak, 23. januara u 20h, u Dvorcu kralja Nikole u Baru, koncert će održati gitarista Petar Dobričanin, u okviru treće Zimske scene „Barskog ljetopisa“. Gosti koncerta: Dražen Joković i Marko Prentić.

Program:

  • „Milonga del Angel“ – Astor Piazzolla „Cello suite no. 1“ – Preludium, Allemande – J. S. Bach
  • „Tango en skai“ – Roland Dyens „Sonata in A-major“ – Allegro moderato – Anton Diabelli
  • „Caprice no. 7“ – Luigi Legnani
  • „Libra sonatina“ – Fuoco- Roland Dyens

Trio gitara:

  • “Libertango” – Astor Piazzolla
  • “Faraon” – Gypsy Kings
  • “Entres dos aguas” – Paco de Lucia

Petar Dobričanin, profesor gitare, ro­đen je u Pod­go­ri­ci gdje je ste­kao osnov­no i sred­nje muzičko obra­zo­va­nje u kla­si Sr­đa­na Bu­la­to­vi­ća, kod ko­jeg je za­vr­šio i Mu­zič­ku aka­de­mi­ju na Ce­ti­nju. Kao je­da­na­e­sto­go­di­šnjak je odr­žao pr­vi so­li­stič­ki kon­cert i od ta­da ve­o­ma uspje­šno nastu­pa ka­ko u ze­mlji, ta­ko i u re­gi­o­nu. Dobitnik je brojnih nagrada na tak­mi­če­nji­ma gi­ta­re, a usa­vr­šavao se i na maj­stor­skim kur­se­vi­ma kod emi­nent­nih svjet­skih pro­fe­so­ra gi­ta­re kao što su: Oskar Gi­lja, Ko­stas Ko­ci­o­lis, Edin Ka­ra­ma­zov, Go­ran Kri­vo­ka­pić, Ve­ra Ogri­zo­vić, Ga­e­le So­lal i drugi.

Selektorka muzičkog programa Aleksandra Vojvodić Jovović ranije je naglasila da je za ovogodišnju Zimsku scenu birala isključivo crnogorske stvaraoce, čiji rad sa posebnom pažnjom Festival njeguje godinama unazad.

Dobričanin će se publici predstaviti djelima čuvenih kompozitora kao što su Astor Piazzolla, Roland Dyens, Paco de Lucia, a na koncertu u Baru kao specijalni gosti pridružiće mu se i gitaristi: Dražen Joković i Marko Prentić.

Kompletan program Zimske scene, sve do 23. aprila kada se i završava, dostupan je na sajtu festivala Barski ljetopis, kao i na Facebook i Instagram profilima.

 

{{komentar.osoba}} :

{{komentar.tekst}}